ZASADY PISANIA PRACY KONTROLNEJ W MEDYCZNEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
STRONA TYTUŁOWA
Na stronie tytułowej powinny się znaleźć następujące dane:
− informacje dotyczące nazwy szkoły, oddziału, MEDYCZNA SZKOŁA ZAWODOWA W ZIELONEJ GÓRZE ODDZIAŁ TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FORMA ZAOCZNA ROK I
− tytuł pracy
− zaznaczenie, PRACA KONTROLNA,
– przedmiot:
− imię i nazwisko słuchaczki ,
− imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego przedmiot,
− miejscowość i rok.
KONSTRUKCJA PRACY
Podstawą struktury pracy kontrolnej jest rozróżnienie WSTĘPU, CZĘŚCI GŁÓWNEJ (która może być podzielona na rozdziały) i ZAKOŃCZENIA.
Elementem konstrukcyjnym jest przedstawienie budowy opracowania w formie SPISU TREŚCI. Jest to druga strona pracy, po stronie tytułowej.
Po WSTĘPIE, wymienieniu rozdziałów, podrozdziałów i punktów, ZAKOŃCZENIA,
dopisuje się: LITERATURĘ (PIŚMIENNICTWO), WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
PIŚMIENNICTWO
W pracy dyplomowej koniecznie trzeba się powołać na źródła czerpania informacji, co świadczy o rzetelności pracy. To piśmiennictwo stanowią:
− książki,
− artykuły w czasopismach naukowych, Piszemy nazwisko i pierwszą lub pierwsze litery imienia (imion), tytuł artykułu, nazwę czasopisma i rok oraz jego numer stronę.
− witryny internetowe,  np. www.sei.cmu.edu/ideal/ideal.bridge.html (data pobrania 10.01.2008).
− inne.
OŚWIADCZENIE.
Niedopuszczalna jest sytuacja. kiedy duże fragmenty tekstu lub oprogramowania kopiowane są z innych źródeł, w szczególności z internetu. Każdy przytoczony obcy tekst musi być opatrzony przypisem.
Dlatego też ostatnią stronę pracy stanowi Oświadczenie o treści:
Oświadczam, że pracę niniejszą przygotowałam samodzielnie.
Wszystkie dane, istotne definicje i sformułowania pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami.
Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane przez autora pracy.

Pracę kontrolną  należy złożyć nauczycielowi do oceny przed egzaminem. Prace składa się bezpośrednio nauczycielowi, od którego otrzymuje się potwierdzenie złożenia pracy .